ETIKAI KÓDEX

ALAPVETŐ SZABÁLYAINK

A szabályokat tiszteletben kell tartani

A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország összes munkatársa személyesen felel azért, hogy tisztában legyen a munkájára vonatkozó jogszabályokkal, szabályozásokkal és előírásokkal. Az ilyen szabályok megszegése polgárjogi, illetve sok esetben büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után. El kell kerülni minden olyan tevékenységet, amely a Nail Lounge kft.-t/Acca Kappa Magyarországot jogellenes eljárásokkal hozhatja összefüggésbe.

A becsületesség és korrektség alapelvének alkalmazása a gyakorlatban

A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország által végzett tevékenységek egy részére nem vonatkoznak konkrét törvények, jogszabályok, vagy kötelező előírások. Ilyen esetekben a becsületesség és a korrektség alapelve szerint kell eljárni. Minden munkavállaló személyesen felel ezen alapelvek mindenkori betartásáért. Nem fogadható el semmilyen olyan teljesítményelvárás, ami csak az etikai normáink megsértése útján teljesíthető.

TOVÁBBI ALAPVETŐ SZABÁLYOK

Kapcsolat az üzleti partnerekkel

Ügyfélkapcsolatok

A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország minden ügyfele, partnere, látogatója a vállalkozás méretétől függetlenül becsületes és korrekt bánásmódban kell részesüljön. A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország elkötelezett amellett, hogy partnerei és látogatói igényeit kielégítően, magas színvonalú termékeket és szolgáltatásokat nyújtson.

A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország részletes tájékoztatást ad termékeiről és szolgáltatásairól, a cég reklámanyagai, nyilvános kiadványai, illetve az egyes ügyfelei számára összeállított ajánlatai útján. A szerződések megkötéséért felelős munkatársak kötelesek gondoskodni arról, hogy az ügyfelek irányában tett minden kijelentés, kommunikáció és bemutató pontos és valós legyen.

Partnereink bizalmas, kényes, vagy személyes jellegű információit egyetlen alkalmazott sem tárhatja más személyek elé, kivéve, ha az egy projekt vagy szerződés kapcsán szükséges, illetve megengedett.

Alvállalkozói kapcsolatok

Az alvállalkozók teljesítményei magas színvonalat kell képviseljenek ugyanolyan arányban, amilyen minőségű termékeket és szolgáltatást a Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország ad partnereinek és látogatóinak. Ez is fontos szerepet játszik ügyfeleink elégedettségében.

Értékesítési tanácsok

Annak érdekében, hogy elkerüljük minden lehetőségét a megvesztegetésnek, vagy egyéb törvénytelen cselekedetnek, amely miatt a Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország felelősségre vonható, az értékesítőkkel való kapcsolattartást szigorú belső folyamat szabályozza. Vonatkozik ez harmadik félre is, aki a Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország nevében jár el. Ilyenek a jogászok, adótanácsadók, pénzügyi tanácsadók, akik kapcsolatban állnak az ügyfelekkel, vagy hatóságokkal.

Termék és szolgáltatás tesztjeink során a legmagasabb etikai normák szerint járunk el. Független, nem befolyásolható véleményünket tesszük közzé. Oldalunkon minden esetben külön jelöljük, ha fizetett hirdetést teszünk közzé.

Pénzmosás

A pénzmosás a törvénytelen jövedelem illegális eredetének szabályos keretek mögé rejtése.

Az ezzel kapcsolatos valamennyi törvénykezésnek megfelelően a Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország csak jó hírű ügyfelekkel köt üzletet. A dolgozóknak körültekintőnek kell lenniük a kifizetésekkel, amelyekről feltételezhető szabálytalanság derül ki, valamint azokat az üzletfeleket, amelyek gyanús magatartást tanúsítanak működésük során.

Összeférhetetlenség

A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország munkavállalóinak kerülniük kell minden olyan helyzetet, ahol ellentét lép vagy léphet fel a személyes (vagy családtagjuk) érdekei és a Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország érdekei között.

A munkavállalók kötelesek tartózkodni attól, hogy külsős munkát vállaljanak valamely ügyfélnél vagy versenytársnál, valamint nem vehetnek részt olyan munkahelyen kívüli munkavégzésben, ami negatívan befolyásolhatja a munkahelyi teljesítményüket vagy ítélőképességüket. A munkavállalók kötelesek bármilyen munkahelyen kívüli munkavégzést jelenteni a felettesüknek.

Humán erőforrások

Egészség és munkabiztonság

A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország elkötelezett az egyformán magas színvonalú, biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosítása mellett. A kezdetektől fogva alkalmazunk az egészséget és a biztonságot veszélyeztető kockázatok kiszűrését célzó eljárásokat.

Minden munkavállalónk felelőssége, hogy jelentsen bármilyen olyan veszélyes helyzetet, aminek szemtanúja lesz, vagy bármilyen ilyen kockázatra utaló eseményt, illetve, hogy a megelőző intézkedésekben részt vegyen. A biztonsági előírások szigorúan betartandók!

Szociális kapcsolatok

A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország tiszteletben tartja a munkavállalók arra vonatkozó jogát, hogy szakszervezeteket és munkásszervezeteket hozzanak létre, illetve, hogy saját személyes választásuk szerint váljanak azok tagjaivá, valamint, hogy kollektív módon járjanak el és tárgyaljanak. A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország szociális kapcsolatok politikája felismeri, hogy a különbségek erősítik a céget. Tiszteletben tartjuk szociális partnereink szerepét és felelősségét, és elkötelezettek vagyunk a kollektív érdekekkel kapcsolatos nyílt kommunikáció és egyeztetések mellett.

Esélyegyenlőség

A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország elvárja munkavállalóitól, hogy minden, a korral, nemmel, faji és etnikai származással, nemzeti eredettel, vallással, egészségi állapottal, szexuális preferenciával, politikai vagy filozófiai nézetekkel, szakszervezeti tagsággal vagy jogszabályi úton szabályozott egyéb tulajdonsággal szembeni diszkriminációt tiltó jogszabályt és szabályozást betartsanak.

A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország a szexuális, fizikai, pszichológiai és egyéb zaklatás minden formáját elutasítja.

Az adatok bizalmas kezelése

A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország, illetve minden egyes munkavállalója különös figyelemmel kell legyen a személyes adatok titkosságára, illetve az egyénekkel, munkavállalókkal vagy harmadik személyekkel kapcsolatos információk megőrzésére vonatkozó jogszabályokra és szabályozásokra. A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország lehetőséget biztosít arra, hogy munkavállalói a vonatkozó jogszabályok és szabályozások által megengedett módon hozzáférjenek a személyes információkat rögzítő aktákhoz annak érdekében, hogy az ilyen információk tényszerűsége és pontossága biztosítható legyen. A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország csak olyan mértékben bocsát harmadik személy részére személyes információt, amilyen mértékben ezt a vonatkozó jogszabályok és szabályozások kötelezővé vagy lehetővé teszik.

A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország eszközeinek védelme

Minden Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország munkavállaló köteles mindent megtenni a Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország eszközeinek megóvása érdekében. A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország pénzeszközei és egyéb eszközei törvényellenes, illetve a Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország tevékenységéhez nem kapcsolódó célokra nem használhatók.

A munkavállalók a Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország eszközeit saját céljaikra nem használhatják, illetve nem tehetik lehetővé azok mások általi, nem a Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország kapcsolatos használatát. Ezen eszközök hűtlen kezelése vagy eltulajdonítása szankciókat vonhat maga után, illetve törvénybe ütköző cselekedetnek minősülhet, ami polgárjogi vagy büntetőjogi felelősségre vonással jár.

A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország nem csak fizikai vagy tárgyi (például pénzeszközök, ellátmány, számítógépes és telefonhálózatok) eszközöket birtokol, hanem immateriális javakat is (mint például ötletek, koncepciók, vagy know-how), melyeket az alkalmazottak a Nail Lounge kft.-nél/Acca Kappa Magyarországnál végzett munkájuk során fejlesztenek ki. Ezen felül eszköznek minősülnek az ügyfél- és fogyasztólisták, valamint az egyéb piaci adatok, csakúgy, mint a munkaköri feladatok ellátása során a munkavállalók tudomására jutott információk.

A bizalmas információk kezelése

Az a munkavállaló, aki a Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország üzleti tevékenységére vonatkozó bizalmas vagy valamely fél tulajdonát képező (tulajdonos) információ birtokába jut, köteles azt bizalmasan kezelni, illetve azt kizárólag az engedélyezett célra használni. A hozzáférési jog személyes felelősséget is von maga után. Csak olyan munkavállalók jutnak az ilyen jellegű információk és adatok birtokába, akiknek beosztásuknál és felelősségi körüknél fogva jogosultak használni ezeket az információkat.

Ha a munkavállaló nem biztos abban, hogy egy adott információt jogosult-e felhasználni, vagy az adott információ alapján eljárni, kérje ki a felettese tanácsát. A munkavállalók ilyen információkra vonatkozó kötelezettségei az alkalmazásuk megszűnésén túl is fennmaradnak.

Szellemi tulajdon

A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország szellemi tulajdonjogába tartozó szabadalmak, know-how-k, üzleti titkok, védjegyek, domain nevek, szerzői jogok a legértékesebb javak közé tartoznak, ennél fogva ahol lehet, törvény védi azokat.

A munkavállalóknak kötelességük megvédeni ezeket a javakat. A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország elvárja, hogy dolgozói tiszteletben tartsák mások érvényes szellemi tulajdonát.

A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország kommunikációs eszközeinek használata

A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország kommunikációs eszközei, azaz az email, hangposta, internet, telefon (ideértve a mobiltelefont is) és az egyéb kommunikációs eszközök a Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország tulajdonát képezik.

Ezen eszközök személyes célokra történő használatának engedélyezése abból a felismerésből ered, hogy az üzleti- és a magánélet között szoros az összefüggés, és ezek megfelelő egyensúlya a Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország és munkavállalói szempontjából kedvező. Az ilyen jellegű használat azonban az adott helyzetben méltányos és szükséges mértéknek megfelelően korlátozott kell legyen. A Nail Lounge kft./Acca Kappa Magyarország munkavállalóinak az email rendszert, az internetet vagy bármilyen egyéb kommunikációs eszközt nem rendeltetésszerű célra használni szigorúan tilos, és el kell kerülni minden olyan üzenet vagy kép küldését és fogadását, ami az egyénre nézve sértő, bántó vagy lealacsonyító lehet.

Ez az Etikai Kódex természetesen nem térhet ki minden olyan lehetséges esetre, amellyel a munkavállalók esetlegesen szembetalálkozhatnak. Mindannyiunk felelőssége, hogy kellő józanság és átgondoltság mellett alkalmazzuk ezeket az irányelveket, kétely esetén pedig kikérjük a vezetőség vagy jogász tanácsát.